Regulamin korzystania z serwisu www.autosatnet.eu *


§ 1
Postanowienia ogólne
1. Administratorem serwisu www.autosatnet.eu jest ATROM Sp. z o.o. Sp.k., ul. Osadnicza 18, 63-400 Ostrów Wlkp., wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000498534, NIP: 622-287-50-51, zwana dalej ATROM
2. Z usług ATROM korzystać może, po zawarciu Umowy, osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, osoba prawna, a także jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej utworzona zgodnie z przepisami prawa, która ma tytuł prawny do systemu satelitarnej rejestracji tras pojazdów GPS produkowanego przez ATROM
3. Regulamin korzystania z serwisu www.autosatnet.eu stanowi integralną część Umowy.


§ 2
Definicje stosowane w Regulaminie:
1. Usługobiorca– podmiot korzystający z Usług ATROM, który jest stroną Umowy o świadczenie usług dostępu do monitoringu pojazdów lub innej umowy zawartej z ATROM i jest przedsiębiorcą w rozumieniu art. 4 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej z dnia 2 lipca 2004 roku (Dz.U. Nr 173 poz. 1807 z 2004r. z późn. zmianami).
2. Świadczenie usługi drogą elektroniczną - wykonanie usługi świadczonej bez jednoczesnej obecności stron (na odległość), poprzez przekaz danych na indywidualne żądanie usługobiorcy, przesyłanej i otrzymywanej za pomocą urządzeń do elektronicznego przetwarzania, włącznie z kompresją cyfrową, i przechowywania danych, która jest w całości nadawana, odbierana lub transmitowana za pomocą sieci teleinformatycznej.
3. Usługi - wszelkie usługi świadczone drogą elektroniczną przez ATROM na rzecz Usługobiorców w oparciu o niniejszy Regulamin na podstawie Umowy o świadczenie usługi dostępu do monitoringu pojazdów lub innej umowy zawartej z ATROM.
4. Regulamin - niniejszy regulamin.
5. Umowa – każda umowa, na podstawie, której ATROM zobowiązuje się do świadczenia na rzecz Usługobiorców usługi dostępu do monitoringu pojazdów na warunkach określonych w Umowie i Regulaminie.
6. System GPS – urządzenie lub urządzenia monitorujące GPS, nabyte na podstawie Umowy o świadczenie usługi dostępu do monitoringu pojazdów, lub do których Usługobiorca ma tytuł prawny wynikający z innej umowy zawartej z ATROM.
7. Serwis – zbiór stron www, umieszczony na stronie głównej http://www.autosatnet.eu/, umożliwiający w szczególności podgląd aktualnej pozycji pojazdów w przeglądarce internetowej, przegląd i analizę danych archiwalnych oraz ich raportowanie.
8. Instrukcja - instrukcja obsługi Serwisu, utrwalona w formie elektronicznej na stronie www Serwisu;
9. Kod klienta – unikalny kod alfanumeryczny utworzony przez ATROM, zastrzeżony dla Użytkownika, identyfikujący go i pozwalający na uruchomienie i korzystanie z Serwisu;
10. Login użytkownika – kod alfanumeryczny utworzony dla Użytkownika przez ATROM, zastrzeżony dla pierwszego użytkownika Programu, identyfikujący go i pozwalający na uruchomienie i korzystanie z programu;
11. Hasło – hasło alfanumeryczne utworzone dla Użytkownika przez ATROM, zastrzeżone dla pierwszego użytkownika Programu identyfikujące go i pozwalające na uruchomienie i korzystanie z programu;
12. Aktywacja Usługi – czynności, w wyniku których następuje uruchomienie świadczenia Usługi umożliwiające Usługobiorcom rozpoczęcie korzystania z Usługi;
13. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną - ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z późn. zmianami).
14. Informacja handlowa - każda informacja przeznaczona bezpośrednio lub pośrednio do promowania towarów, usług lub wizerunku przedsiębiorcy lub osoby wykonującej zawód, której prawo do wykonywania zawodu jest uzależnione od spełnienia wymagań określonych w odrębnych ustawach, z wyłączeniem informacji umożliwiającej porozumiewanie się za pomocą środków komunikacji elektronicznej z określoną osobą oraz informacji o towarach i usługach niesłużącej osiągnięciu efektu handlowego pożądanego przez podmiot, który zleca jej rozpowszechnianie, w szczególności bez wynagrodzenia lub innych korzyści od producentów, sprzedawców i świadczących usługi.
15. System teleinformatyczny – oznacza system teleinformatyczny w rozumieniu ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
16. Okres Umowy – okres na jaki zostaje zawarta Umowa pomiędzy Usługobiorcą a ATROM
17. Okres Rozliczeniowy – okres wyrażony w miesiącach kalendarzowych będący podstawą rozliczenia należności Usługobiorcy wobec ATROM rozpoczynający się pierwszego dnia miesiąca kalendarzowego, a kończący się ostatniego dnia miesiąca kalendarzowego;
18. Siła Wyższa – niezależne od stron zdarzenie zewnętrzne o charakterze nadzwyczajnym niemożliwe do przewidzenia i zapobieżenia, a w szczególności: działanie sił przyrody, wojna, strajki, skutki działań władz państwa lub samorządu
19. Cookies - Cookies są plikami, które zostają zapisane podczas użycia serwisu strony internetowej na komputerze użytkownika, aby automatycznie rozpoznać ten komputer przy następnej wizycie na stronie internetowej i przez to wyświetlić tę stronę szybciej. W ten sposób Cookies ułatwiają komunikację między serwerem AUTOSATNET i komputerem użytkownika. Cookies mogą jednak zostać poprzez ustawienia przeglądarki zablokowane, gdy zapisywanie Cookies zostanie dezaktywowane lub przeglądarka zostanie (w zależności od przeglądarki taka możliwość powinna być dostępna poprzez „Opcje" lub „Ustawienia") tak ustawiona, że jest on podczas przesyłania Cookies o tym informowany. Serwis AUTOSATNET używa Cookies do zapamiętania preferowanej wersji językowej.


§ 3
Zasady świadczenia Usług
1. Niniejszy regulamin znajduje zastosowanie do Usług określonych w Umowie i obejmuje w szczególności następujące usługi:
a) aktywację usługi dostępu do monitoringu pojazdów,
b) umożliwienia Usługobiorcy dostępu do serwisu www w ramach aplikacji zlokalizowanej pod adresem www.autosatnet.eu
c) usługę dostępu do monitoringu urządzeń obejmującą automatyczne rejestrowanie sygnałów z urządzeń GPS i udostępnianie ich w formie elektronicznej w postaci zbiorczych danych tabelarycznych oraz punktów naniesionych na mapę w formie elektronicznej udostępnionych przez ATROM w serwisie www.autosatnet.eu,
d) Gromadzenie danych polegające na odbieraniu ich z lokalizatorów za pośrednictwem systemu GSM i zapisywaniu ich w bazie danych oraz prezentowanie tych danych.
e) Udostępnianie w serwisie autosatnet.eu zgromadzonych danych przez okres trzech miesięcy od dnia ich pozyskania z urządzeń monitorujących lub do 200 tys. punktów z trasy.
f) Archiwizację danych przekraczających limit określony w pkt e) powyżej, jednak nie dłużej niż 5 lat liczonych od końca roku kalendarzowego, w którym zostały zebrane.
g) Przywracanie danych do serwisu autosatnet.eu lub udostępnianie na żądanie Klienta danych określonych w pkt f), przy czym jest to usługa dodatkowo płatna, według cennika aktualnego w chwili składania zlecenia przywrócenia danych.
2. ATROM oświadcza, iż świadczenie usług następuje w zakresie własnego systemu teleinformatycznego, jednakże z wykorzystaniem sieci telekomunikacyjnych osób trzecich, posiadających stosowne uprawnienia w tym zakresie, na podstawie zawartych z nimi umów.
3. ATROM świadczy usługi w zakresie istniejących możliwości technicznych, w zakresie i na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie, Umowie bądź indywidualnej ofercie, jeżeli taka została złożona Usługobiorcy.
4. ATROM przy udostępnianiu Usługi automatycznie stosuje blokadę do 10 możliwości namierzenia pozycji pojazdów przez SMS. Na udokumentowane zlecenie Usługobiorcy ATROM ustawi większą liczbę SMS-ów.
5. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się ATROM są następujące:
a) System GPS podłączony do zasilania w pojeździe będącym przedmiotem monitoringu,
b) połączenie z siecią Internet,
c) przeglądarka stron WWW – Internet Explorer w wersji 9 lub nowszej lub przeglądarka Mozilla Firefox 4.0 lub nowsza, przeglądarka Google Chrome lub inna wspierająca technologię HTML5. Zalecana rozdzielczość ekranu to minimum 1280 x 800.


§ 4
Rozpoczęcie świadczenia usług
1. Warunkiem rozpoczęcia świadczenia Usług jest zawarcie Umowy oraz zapłata należności za Urządzenia.
2. ATROM zobowiązuje się rozpocząć świadczenie Usług w terminie nie dłuższym niż 7 (siedem) dni liczonych od daty podpisania protokołu montażu Systemu GPS lub podpisania umowy, w zależności, która data jest późniejsza


§ 5
Zawarcie Umowy
1. Umowa zostaje zawarta z osobą, będącą przedsiębiorcą w rozumieniu art. 4 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, która poda aktualne dane niezbędne do zawarcia umowy oraz okaże aktualne oryginały lub poświadczone kopie dokumentów wymaganych przez ATROM , w szczególności dokumentów firmowych w tym zaświadczenia o nadaniu Numeru Identyfikacji Podatkowej, numeru REGON oraz aktualnego zaświadczenia o wpisie do Ewidencji Działalności Gospodarczej lub Krajowego Rejestru Sądowego.
2. W imieniu ATROM Umowę zawiera osoba uprawniona do reprezentacji ATROM lub legitymująca się pełnomocnictwem, obejmującym powyższy zakres, udzielonym przez osoby uprawnione do reprezentacji ATROM.
3. W przypadku zawarcia Umowy przez podmiot reprezentujący przedsiębiorcę, o którym mowa w punkcie 1, warunkiem zawarcia Umowy jest okazanie oryginału lub poświadczonej kopii dokumentów potwierdzających jego umocowanie do działania w powyższym zakresie.


§ 6
Czas trwania Umowy
1. Umowa o świadczenie usługi dostępu do monitoringu pojazdów zawierana jest na czas określony 12 lub 24 lub 36 miesięcy, wskazany w Umowie, liczony od daty podpisania protokołu montażu Systemu GPS w odniesieniu do każdego z pojazdów, a po jego upływie przekształca się w Umowę zawartą na czas nieoznaczony.
2. Usługobiorca w terminie 30 dni przed datą przekształcenia Umowy zawartej na czas określony w umowę zawartą na czas nieokreślony może zrezygnować z dalszego świadczenia Usług, przesyłając ATROM oświadczenie o braku zamiaru kontynuacji Umowy, przy czym wystarczy przesłanie do ATROM drogą elektroniczną oświadczenia w formie dokumentowej.


§ 7
Przyczyny odmowy, odstąpienie od Umowy
1. ATROM ma prawo odmówić zawarcia Umowy lub odstąpić od Umowy w terminie siedmiu dni od jej podpisania w przypadku, gdy Usługobiorca:
a) odmawia okazania lub umożliwienia skopiowanie dokumentów wymienionych w § 5 pkt 1 lub gdy okazane dokumenty budzą wątpliwości co do ich autentyczności,
b) poda błędne lub nieaktualne dane wymagane przy zawarciu Umowy,
c) nie wywiązuje się z obowiązków wynikających z innej umowy zawartej z ATROM.
2. Usługobiorca ma prawo odstąpić od Umowy w przypadku braku rozpoczęcia świadczenia Usług stanowiących przedmiot Umowy w terminie określonym w § 4 pkt 2.


§ 8
Prace konserwacyjne
1. ATROM zastrzega sobie prawo do prowadzenia prac konserwacyjnych systemu teleinformatycznego mogących powodować utrudnienia lub uniemożliwienie korzystania z Usług przez Usługobiorców.
2. Terminy wskazanych powyżej prac konserwacyjnych oraz przewidywany czas ich trwania będą publikowane na stronie www.autosatnet.eu przed rozpoczęciem prac.
3. W szczególnych przypadkach mających wpływ na bezpieczeństwo lub stabilność systemu teleinformatycznego ATROM zastrzega sobie prawo do czasowego zaprzestania lub ograniczenia świadczenia Usług, bez wcześniejszego powiadomienia, celem przywrócenia bezpieczeństwa i stabilności systemu teleinformatycznego.


§ 9
Opłaty i sposoby płatności
1. ATROM świadczy usługi odpłatnie, chyba, że w Umowie wyraźnie zastrzeżono nieodpłatność poszczególnych Usług.
2. Opłaty za Usługi świadczone Usługobiorcom, opcje abonamentów oraz szczegółowe zasady ich naliczania zostają określone w Umowie.
3. Umowa o świadczenie usługi dostępu do monitoringu pojazdów może dotyczyć różnych opcji abonamentowych w stosunku do różnych pojazdów Usługobiorcy, określonych szczegółowo w Umowie.
4. Usługobiorca zobowiązany jest do wnoszenia opłat za Usługi w wysokości i na warunkach określonych w Umowie oraz niniejszym Regulaminie.
5. Usługobiorca upoważnia ATROM do wystawienia faktury VAT bez podpisu odbiorcy.
6. Opłata za Usługi jest pobierana z góry, co miesiąc w odniesieniu do każdego z pojazdów Usługobiorcy objętych Umową, na podstawie faktury VAT sporządzonej przez ATROM do 15 dnia każdego miesiąca.
7. Faktura VAT za Usługę przesyłana jest na adres Usługobiorcy pocztą, pocztą e-mail, lub w inny, ustalony z Usługobiorcą, sposób.
8. ATROM zastrzega sobie prawo obciążenia rachunku Usługobiorcy opłatami za Usługi nieuwzględnionymi w fakturach za poprzednie okresy rozliczeniowe.
9. Usługobiorca zobowiązany jest do zapłaty należności określonej w fakturze za Usługę w terminie podanym na fakturze i na wskazany w nim rachunek bankowy ATROM .
10. W razie zwłoki z zapłatą którejkolwiek płatności, Usługobiorca zobowiązuje się zapłacić na rzecz ATROM odsetki ustawowe za czas opóźnienia poczynając od pierwszego dnia następującego po dniu, w którym upłynął termin płatności.


§ 10
Treści o charakterze bezprawnym
Zakazane jest dostarczanie przez Usługobiorcę treści o charakterze bezprawnym.


§ 11
Cesja
1. Do przeniesienia praw i obowiązków wynikających z zawartej Umowy wymagana jest pisemna zgoda ATROM oraz uregulowanie wszelkich Opłat należnych ATROM.
2. Za cesję pobierana jest opłata aktywacyjna według stawek ustalonych w Umowie.


§ 12
Zmiana danych
1. Usługobiorca jest zobowiązany poinformować ATROM na piśmie lub e-mailem na adres wskazany w Umowie o wszelkich zmianach dotyczących swoich danych zawartych w Umowie oraz innych danych mających wpływ na wykonanie Umowy w terminie 30 dni od dnia zaistnienia tych zmian.
2. W przypadku zmiany danych zawartych w Umowie ATROM może wezwać Usługobiorcę do przedstawienia oryginałów lub poświadczonych kopii dokumentów określonych w §6, które Usługobiorca obowiązany jest przedstawić.
3. Niedopełnienie powyższego obowiązku przez Usługobiorcę może stanowić dla ATROM podstawę do zawieszenia świadczenia Usług.
4. ATROM nie ponosi odpowiedzialności za negatywne dla Usługobiorcy skutki wynikające z braku posiadania aktualnych danych.


§ 13
Zawieszenie świadczenia Usług
1. ATROM ma prawo do:
a) zawieszenia świadczenia Usługi, jeżeli Usługobiorca pozostaje w opóźnieniu z płatnością jakiejkolwiek Opłaty przez okres dłuższy niż siedem dni;
b) zawieszenia świadczenia Usługi, jeśli Usługobiorca narusza postanowienia Regulaminu lub Umowy albo podejmuje działania utrudniające albo uniemożliwiające świadczenie lub korzystanie z Usługi, w tym zalega z zapłatą należności z tytułu zakupu Systemu GPS.
2. W okresie zawieszenia świadczenia Usług ATROM gromadzi na serwerze dane z Systemu GPS, które jako dane historyczne odpłatnie udostępnia Usługobiorcy w przypadku wznowienia świadczenia Usługi.
3. Za wznowienie świadczenia Usługi ATROM pobiera jednorazową Opłatę za każdy monitorowany pojazd określoną w Umowie. Wznowienie świadczenia Usługi następuje pod warunkiem uiszczenia przez Usługobiorcę wszystkich wymagalnych należności.
4. W przypadku, o którym mowa w § 13 ust. 1 pkt a), po upływie terminu płatności należności wskazanym w fakturze ATROM poinformuje Usługobiorcę drogą elektroniczną lub poprzez wyświetlenie w panelu logowania do Serwisu o możliwości wystąpienia przesłanek zawieszenia świadczenia usługi.
5. W przypadku wystąpienia okoliczności uprawniających ATROM do zawieszenia świadczenia Usługi, o których mowa w § 13 ust. 1 pkt b), ATROM wezwie Usługobiorcę do niezwłocznego usunięcia zaistniałych przeszkód w świadczeniu Usług, wyznaczając ku temu 7 dniowy termin informując jednocześnie o zawieszeniu świadczenia Usług po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu. Dla skutecznego wezwania, o którym mowa w zdaniu pierwszym wystarczy złożenie przez ATROM oświadczenia w formie dokumentowej i wyświetlenie go w panelu logowania do Serwisu lub przesłanie drogą elektroniczną.


§ 14
Rozwiązanie Umowy
1. ATROM ma prawo rozwiązać Umowę bez zachowania terminu wypowiedzenia i zaprzestać świadczenia Usługi bez obowiązku zwrotu całości lub części opłat w następujących przypadkach:
a) zwłoki Usługobiorcy w zapłacie należności wynikających z faktur za usługę, o których mowa w §9 trwającej dłużej niż 60 dni,
b) stwierdzenia naruszenia przez Usługobiorcę postanowień Regulaminu, Umowy, bądź przepisów prawa,
c) podania błędnych lub nieaktualnych danych w Umowie i ich nieuzupełnienia we wskazanym przez ATROM terminie stosownie do treści §5,
d) stwierdzenia, że Usługobiorca używa urządzenia bądź urządzeń monitorujących niezgodnie z Umową oraz Regulaminem,
e) wykorzystywania przez Usługobiorcę Usługi niezgodnie z jej przeznaczeniem,
2. Z dniem rozwiązania Umowy ATROM zaprzestaje świadczenia na rzecz Usługobiorcy Usług objętych rozwiązaną Umową.
a) W przypadku rozwiązania lub wygaśnięcia umowy ATROM usuwa zgromadzone w czasie trwania umowy dane w terminach określonych w § 3 ust. 1 pkt f). Na życzenie Usługobiorcy ATROM zwróci zgromadzone dane. Zwrot danych, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym nastąpi w formie każdorazowo uzgodnionej pomiędzy stronami.
3. W przypadku przekształcenia Umowy zawartej na czas określony w Umowę zawartą na czas nieokreślony w trybie § 2 pkt. 2 każda ze stron ma prawo wypowiedzieć umowę z zachowaniem 1 – miesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca. Wypowiedzenie wymaga zachowania formy dokumentowej.§ 15
Wygaśnięcie Umowy
1. Umowa wygasa wskutek:
a) upływu czasu na jaki została zawarta Umowa na czas określony w przypadku złożenia oświadczenia o braku zamiaru kontynuacji Umowy w trybie § 7 pkt 2,
b) ogłoszenia upadłości Usługobiorcy lub postawienia go w stan likwidacji,
c) śmierci Usługobiorcy.
2. W dacie stwierdzenia jednej z wyżej wymienionych przesłanek ATROM zaprzestanie świadczenia Usług wynikających z Umowy.


§ 16
Odpowiedzialność
1. ATROM odpowiada na podstawie przepisów Kodeksu Cywilnego za niewykonanie lub nienależyte wykonanie świadczonych Usług będących następstwem winy umyślnej, rażącego niedbalstwa ATROM lub następstwem czynu niedozwolonego.
2. Odpowiedzialność ATROM ograniczona jest do wysokości jednomiesięcznej opłaty za świadczenie Usług, szczegółowo określonej w Umowie.
3. Odpowiedzialność ATROM nie obejmuje utraconych przez Usługobiorcę korzyści.
4. ATROM nie opowiada za kompletność dostarczonej mapy elektronicznej na której prezentowane są dane z Systemu GPS. Nie odpowiada też za okresowy brak dostępu do podkładów mapowych oraz za opóźnienia w jej dostarczeniu
5. ATROM w szczególności nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Usługi, będących następstwem:
a) Siły Wyższej,
b) Nieprawidłowego działania kart SIM dostarczonych przez Usługobiorcę,
c) Jeżeli nastąpiło z przyczyn leżących po stronie Usługobiorcy lub wskutek nieprzestrzegania przez Usługobiorcę przepisów prawa lub postanowień niniejszego Regulaminu, Umowy, lub innych regulaminów ATROM,
d) nieprawidłowego lub niepełnego funkcjonowania systemów zewnętrznych z którymi współpracuje system a mianowicie miedzy innymi GPS, GPRS (transmisja danych z wykorzystaniem sieci telefonii komórkowych),
e) błędnego logowania Usługobiorcy,
f) prowadzonych stosownie do postanowień niniejszego Regulaminu prac konserwacyjnych,
g) korzystania przez Usługobiorców z Usług w sposób sprzeczny z Regulaminem lub przepisami prawa,
h) braku ciągłości dostarczania Usług, będące następstwem okoliczności, za które Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności,
i) nieprawidłowego działania systemu spowodowanego wadliwym działaniem innych urządzeń zamontowanych w pojeździe, brakiem możliwości odbioru i nadania sygnałów potrzebnych do prawidłowej pracy lub innych zakłóceń transmisji niezależnych od ATROM,
j) udostępnienia przez Usługobiorcę osobom trzecim kodu klienta, loginu użytkownika i hasła dostępu do oprogramowania
k) innych okoliczności, za które w myśl przepisów kodeksu cywilnego zobowiązany do świadczenia nie ponosi odpowiedzialności.
l) ATROM nie ponosi odpowiedzialności wobec osób trzecich, którym Usługobiorca udostępnił pojazdy. ATROM nie ponosi również odpowiedzialności za szkody powstałe w związku z udostępnieniem bądź korzystaniem z usługi dostępu do monitoringu pojazdów przez osoby trzecie, w szczególności z tytułu wykorzystania danych przez osoby nieuprawnione lub w celu niezgodnym z przeznaczeniem systemu.
6. Usługobiorca zobowiązuje się do pokrycia kosztów związanych z utratą lub zniszczeniem karty SIM zainstalowanej w urządzeniu w przypadku gdy karta SIM została udostępniona przez ATROM.
7. Usługobiorca ponosi odpowiedzialność za zwiększone koszty związane za świadczeniem Usługi wynikające z działań Usługobiorcy lub osób trzecich.


§ 17
Reklamacje
1. Usługobiorca jest uprawniony do składania reklamacji w sprawach dotyczących Usług.
2. Reklamacje mogą być składane w terminie 7 dni od daty zaistnienia okoliczności stanowiących podstawę reklamacji.
3. Reklamacje dotyczące Usług świadczonych na podstawie Umowy i Regulaminu należy zgłaszać pisemnie lub na adres e-mail: pomoc@atrom.eu lub przez formularz kontaktowy dostępny na stronie www.autosatnet.eu lub pisemnie na adres e-mail osoby wskazanej do kontaktu w Umowie.
4. Za dzień wniesienia reklamacji przyjmuje się dzień wpływu do ATROM listu / e-maila / wiadomości z formularza kontaktowego zawierającego zgłoszenie reklamacyjne.
5. Prawidłowo złożona reklamacja powinna zawierać co najmniej następujące dane:
a) oznaczenie Usługobiorcy,
b) wskazanie numeru rejestracyjnego monitorowanego pojazdu,
c) wskazanie którego z elementów Systemu GPS dotyczy zgłoszenie
d) określenie przedmiotu reklamacji,
e) przytoczenie okoliczności uzasadniających reklamacje.
6. W przypadku reklamacji dotyczącej faktury za usługę Usługobiorca zobowiązany jest oprócz okoliczności wskazanych powyżej, dodatkowo wymienić kwestionowaną pozycję i kwotę. Zgłoszenie reklamacji dotyczącej faktury za usługę nie skutkuje brakiem obowiązku zapłaty za fakturę w terminie z niej wynikającym.
7. Reklamacje nie zawierające powyższych danych nie będą rozpatrywane.
8. Reklamacje rozpatruje ATROM.
9. Zgłoszona reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie 14 dni od daty jej wniesienia.
10. O rozpatrzeniu reklamacji ATROM poinformuje Usługobiorcę w piśmie / e-mailu zawierającym stanowisko ATROM w sprawie uznania bądź nieuznania reklamacji, uzasadnienie faktyczne oraz prawne i wyjaśnienie problemu.
11. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji dotyczącej faktury za usługę, kwota podlegająca zwrotowi zostanie zaliczona na poczet istniejących lub przyszłych zobowiązań Usługobiorcy.


§ 18
Zmiana Regulaminu
1. ATROM zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu w każdym czasie, co nie stanowi zmiany Umowy.
2. Zmiany Regulaminu dokonywane w Okresie Umowy są wiążące dla Stron od dnia ich umieszczenia na stronach internetowych www.autosatnet.eu z zastrzeżeniem § 18 pkt. 3 Regulaminu.
3. W przypadku zmian w Regulaminie niekorzystnych dla Usługobiorcy, Usługobiorca ma prawo, w terminie trzydziestu dni od daty opublikowania zmian w sposób wskazany w § 18 pkt. 2, wypowiedzieć Umowę z zachowaniem jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego.
4. Wypowiedzenie wymaga zachowania formy dokumentowej. Niewypowiedzenie przez Usługobiorcę Umowy w wyżej wymieniony sposób jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na zamianę Regulaminu.


§ 19
Rozbieżności pomiędzy treścią Regulaminu a Umową
W przypadku rozbieżności pomiędzy niniejszym Regulaminem, a postanowieniami zawartych przez ATROM indywidualnych Umów dotyczących świadczenia Usług pierwszeństwo mają postanowienia tych umów.


§20
Prawo właściwe, rozwiązywanie sporów,
1. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego oraz innych bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.
2. Właściwym do rozstrzygania sporów powstałych na gruncie Regulaminu bądź umów o świadczenie usługi dostępu do monitoringu pojazdów jest sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby ATROM .


§21
Poufność danych
1. ATROM zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa zapewnia przestrzeganie tajemnicy dotyczącej w szczególności poufności informacji przekazywanych podczas korzystania z usług oraz danych dotyczących Usługobiorców, a także informacji o świadczonych na rzecz Usługobiorców usługach, jeżeli nie są jawne z zasady lub ich ujawnienie nie jest niezbędne dla prawidłowego świadczenia usług, których dotyczą. Powyższe informacje mogą zostać ujawnione wyłącznie w przypadkach określonych w przepisach prawnych.
2. Informacje objęte tajemnicą mogą być przetwarzane przez ATROM , jeżeli stanowi to przedmiot usługi świadczonej Usługobiorcom, jest niezbędne dla jej prawidłowego wykonania lub nadzoru nad prawidłowym działaniem systemu teleinformatycznego ATROM lub strony w Umowie o świadczenie usługi dostępu do monitoringu postanowiły inaczej.
3. W ramach świadczonych usług ATROM jest uprawniony do pobierania, gromadzenia i dysponowania, danych zebranych z urządzeń monitorujących w oparciu o system teleinformatyczny ATROM z zastrzeżeniem, iż w ramach powyższych czynności nie będzie następowała identyfikacja podmiotu generującego dane.


§21
Wejście w życie
1. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie w dniu 2 kwietnia 2014 roku.
2. Niniejszy Regulamin stosuje się do umów zawartych od dnia jego wejścia w życie.


* Regulamin ze zmianami z dnia 28.01.2019 r. oraz z dnia 17.10.2022 r.